Neběhejte za hypotékou,
nechte tu nejvýhodnější přijít za Vámi!
Volejte na
+420 732 638 196

Chci nejvýhodnější hypotéku!

Stačí vyplnit krátký formulář. Začněte zde.

Obchodní podmínky

1. Preambule

Tyto smluvní podmínky upravují vztahy vzniklé mezi provozovatelem portálu www.mazanahypoteka.cz – společností HACRA TRADE s.r.o., IČO: 287 64 994, se sídlem Dr. Jana Malíka 841, 537 01 Chrudim zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 26113 a běžným uživatelem využívajícím služeb uvedeného portálu.

Základním účelem služeb poskytovaných provozovatelem portálu www.mazanahypoteka.cz je zprostředkování kontaktů mezi běžným uživatelem portálu a poradcem za účelem navázání vzájemné spolupráce v oblasti hypotéčních úvěrů, úvěrů ze stavebního spoření a obdobných finančních služeb.

2. Základní pojmy

Základní pojmy v těchto smluvních podmínkách:

Portál – internetový portál www.mazanahypoteka.cz – provozovaný společností HACRA TRADE s.r.o., IČO: 287 64 994, se sídlem Dr. Jana Malíka 841, 537 01 Chrudim zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 26113.

Běžný uživatel – návštěvník Portálu, který v souladu s těmito podmínkami využívá služeb Portálu za účelem poptávky hypotečních úvěrů, úvěrů ze stavebního spoření či obdobných finančních služeb.

Poradce – uživatel Portálu, který využívá služeb portálu k získávání kontaktů na Běžné uživatele za účelem zprostředkování hypotečních úvěrů, úvěrů ze stavebního spoření či obdobných finančních služeb.

Poptávka – strukturovaný požadavek Běžného uživatele, vytvořený prostřednictvím Portálu za účelem zisku kontaktů a navázání spolupráce v oblasti hypotéčních úvěrů, úvěrů ze stavebního spoření a obdobných finančních služeb.

Nabídka – strukturovaný požadavek Poradce, vytvořený prostřednictvím Portálu za účelem zisku kontaktů na Běžné uživatele a navázání spolupráce v oblasti hypotéčních úvěrů, úvěrů ze stavebního spoření a obdobných finančních služeb, nebo prezentací Poradce samotného (myšleno detail poradce).

3. Pravidla poskytování služeb

3.1. Provozovatel neodpovídá za veškerý text, obrázky a další obsah vkládaný Běžným uživatelem. Tuto odpovědnost nese sám Běžný uživatel. Běžný uživatel prohlašuje, že v rámci užívání Portálu nebude používat urážlivých, sprostých, vulgárních, rasistických, neetických, nemravných a jiných nevhodných výrazů, textů, obrázků a obdobného obsahu, a dále že nebude vkládat reklamní a jiné propagační texty a obdobný obsah, reklamní emaily, internetové odkazy propagující jiné servery obdobného obsahu, a dále se Běžný uživatel zavazuje neužívat služeb Portálu k rozesílání hromadné pošty či jiným oznámením. Poruší-li Běžný uživatel pravidla stanovená dle tohoto bodu, je Provozovatel oprávněn k okamžitému smazání či zablokování jeho poptávky či nabídky.

3.2. Provozovatel si vyhrazuje právo jakéhokoliv zásahu do systému Portálu bez nutnosti souhlasu či oznámení Běžným uživatelům.

3.3. Běžný uživatel vyjadřuje svůj zájem o zprostředkování kontaktů za účelem navázání spolupráce s Poradcem s cílem uzavření smlouvy o úvěru či obdobných finančních službách mezi Běžným uživatelem a třetí stranou (většinou bankou či spořitelnou) vytvořením Poptávky. Vytvořená Poptávka Běžného uživatele zůstává pro ostatní Běžné uživatele po celou dobu využívání služby Portálu anonymní.

3.4. Poradci reagují na Poptávky Běžných uživatelů v systému Portálu jimi vytvořenými Nabídkami.

3.5. Běžný uživatel je v rámci poskytování služeb Portálu na základě jím vytvořené Poptávky kotanktovám Poradcem, kterého nabídka byla portálem vyhodnocena jako nejvýhodnější dle parametrů zadaných v Poptávce.

3.6. Všechny Poptávky i Nabídky vložené na Portál jsou nezávazné.

4. Ochrana osobních údajů

4.1. Provozovatel je oprávněn shromažďovat a uchovávat Běžným uživatelem poskytnuté osobní údaje v souvislosti s využíváním služeb Portálu prostřednictvím elektronických nosičů v zabezpečené databázi. Provozovatel chrání osobní údaje Běžných uživatelů prostředky a opatřeními, jež je možné na Provozovateli vzhledem k dosavadnímu stupni technického rozvoje spravedlivě požadovat.

4.2. Provedením úspěšného podání poptávky Běžný uživatel uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů svůj souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých Běžným uživatelem v souvislosti s využíváním služeb Portálu Provozovatelem.

4.3. Provozovatel je oprávněn pověřit třetí osobu jako zpracovatele osobních údajů. Provozovatel je dále oprávněn poskytnout a předat kontaktní údaje zadané Běžným uživatelem v systému Portálu třetí osobě, za účelem nabídky finančních služeb poskytovanými či zprostředkovávanými těmito třetími osobami Běžnému uživateli, s čímž Běžný uživatel vyjadřuje svůj souhlas provedením úspěšného podání Poptávky.

4.4. Osobní údaje vložené Běžným uživatelem budou v rámci poskytování služby Portálu zpřístupněny Poradci až okamžikem, kdy je portálem dle interních nastavených procesů Poradce vyhodnocen jako Poradce, který podal nejvýhodnější nabídku.

4.5. Provozovatel nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby neoprávněně získají přístup k osobním údajům jednotlivých Běžných uživatelů nebo jejich uživatelským účtům, anebo k příslušné databázi Provozovatele a za jejich neoprávněné použití, využití nebo zpřístupnění třetím osobám.

4.6. Provozovatel je oprávněn zpracovávat, shromažďovat a sledovat osobní údaje zadané jednotlivými Běžnými uživateli pro účely poskytování služeb Portálu dle těchto smluvních podmínek a pro statistické účely a dále je oprávněn k jejich anonymnímu zveřejňování či užití. Tyto výstupy nebudou obsahovat údaje, na jejichž základě by mohl být Běžný uživatel identifikován či kontaktován Poradcem bez zadaní poptávky nebo třetí či jinou osobou.

5. Odpovědnost provozovatele

5.1. Provozovatel neodpovídá za činnost Běžných uživatelů v souvislosti s využíváním služeb Portálu ani za způsob jeho užívání. Provozovatel nenese odpovědnost za případné zneužití těchto služeb Běžnými uživateli, Poradci či třetími osobami. Provozovatel neodpovídá za žádné škody vzniklé Běžným uživatelům či třetím osobám v důsledku užívání či naopak nemožnosti využívání služeb Portálu nebo v souvislosti s nimi. Provozovatel neodpovídá za plnění povinností v rámci závazků vzniklých mezi Běžnými uživateli a Poradci.

5.2. Provozovatel nezaručuje stoprocentní funkčnost ani bezchybnost fungování služeb Portálu.

6. Ceny a poplatky

6.1. Využívání všech služeb Portálu Běžným uživatelem je ZDARMA.

7. Bonus

7.1. Na základě elektronické žádosti Běžného uživatele a prokázáním uzavření úvěrové smlouvy Běžným uživatelem, jež byla sjednána prostřednictvím Poradce, náleží Běžnému uživateli bonus resp. odměna ve výši 0,1% z výše částky na niž byla tato úvěrová smlouva uzavřena. Tato odměna je vyplacena do 20ti pracovních dnů od elektronické žádosti Běžného uživatele na účet, který Běžný uživatel uvede do elektronické žádosti. Nárok na bonus vzniká pouze v případě, že Běžný uživatel byl kontaktován Poradcem prostřednictvím Portálu a úvěrová smlouva byla prokazatelně zprostředkována tímto Poradcem.

7.2. Prokázání uzavření úvěrové smlouvy probíhá běžně bez účasti Běžného klienta a to mezi Poradcem a Provozovatelem. Dle potřeby má Provozovatel právo žádat kopii úvěrové smlouvy od Běžného uživatele. Pokud Běžný uživatel nezašle kopii úvěrový smlouvy, zaniká mu tím nárok na vyplacení bonusu dle bodu 7.1.

7.3. Nárok na bonus zaniká také pokud Běžný uživatel nezažádá o bonus dle bodu 7.1. do 60ti dnů od podpisu úvěrové smlouvy.

8. Ostatní ustanovení

8.1. Tyto smluvní podmínky, jakož i práva a povinnosti zde neuvedené se řídí dle platných a účinných ustanovení českého právního řádu.

9. Účinnost smluvních podmínek a jejich změny

9.1. Provozovatel je oprávněn tyto smluvní podmínky bez předchozího souhlasu Běžného uživatele změnit. Aktuální znění těchto smluvních podmínek je k dispozici na Portálu. Pro Běžného uživatele jsou platé ve verzi, která měla platnost v den úspěšného podání poptávky.

9.2. Toto znění Podmínek nabývá účinnosti dne 1. března 2015.

Jste makléř či obchodní zástupce banky?

Chcete být jedním z mazáků?